ASHTON FRASERCARSON WITTENCLAY LUSKDAKOTA ALLGIREELIJAH WILLIAMSJACOB WAGNERQUENTIN LYONSQUIN ROSSSETH PRICETEAM